فصل1- طرح تحقیق 2

1-1- مقدمه 2

2-1- بیان مسئله و سؤالهای اصلی تحقیق 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-4- اهداف پژوهش 6

1-4-1- هدف کلی 6

1-4-2- اهداف ویژه 6

5-1- فرضیه ‌های پژوهش 6

1-6- روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات 7

1-7- محدودیت های تحقیق 7

1-7-1- محدوده های در کنترل محقق 7

2-7-1- محدودیت ‌های خارج از کنترل محقق 7

1-8- واژگان تحقیق 8

1-9- تعاریف عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق 10

فصل2- ادبیات و پیشینه تحقیق 12

2-1- مقدمه 13

2-2- باشگاه های فوتبال 13

2-2-1- تاریخچه فوتبال در جهان 13

2-2-2- تاریخچه فوتبال در ایران 14

2-2-3- باشگاه 15

2-2-3-1- تقسیم بندی باشگاه ها 16

2-2-3-2- باشگاه های ورزشی 16

2-2-3-3- باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران 16

2-3- آشنایی با مدلهای تعالی سازمانی 17

2-3-1- تاریخچه 18

2-3-2- مدل تعالی عملكرد دمینگ 19

2-3-3- مدل تعالی عملكرد مالكوم بالدریچ 20

2-3-4- مدل تعالی عملكرد اروپایی(EFQM) 21

2-3-4-1- انتخاب مدل تعالی برای سازمانهای ایرانی 22

2-3-4-2- مزایای مدل تعالی سازمانی (EFQM) 23

2-3-4-3- اهداف مدل تعالی سازمانی 23

2-3-4-4- آشنایی باكلیات مدل 24

2-3-4-5- مفاهیم بنیادین تعالی 26

2-3-4-6- معیار های مدل EFQM 30

5-3-2- حوزه‌های مدل EFQM 32

2-3-6- منطق امتیاز دهی RADAR 36

2-3-7- روش های خود ارزیابی 37

2-3-8- . پیشینه تحقیق 39

2-3-8-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور 39

2-3-8-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 43

فصل 3- روش شناسی تحقیق 47

3-1- روش پژوهش 48

3-2- متغیرهای تحقیق 48

3-3- جامعه آماری 48

3-4- شیوه گردآوری اطلاعات 49

3-5- خرده مقیاس‌های پرسشنامه تعالی سازمانی 50

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه‌ها 51

3-6-1- روایی 51

3-6-2- پایایی 51

3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 52

فصل4- تجزیه وتحلیل داده ها 54

4-1- آمار توصیفی 55

4-1-1- کارکنان 55

4-1-2- مدیران 58

4-1-3- توصیف تعالی سازمانی در باشگاه های فوتبال 60

4-2- استنباط یافته‌های تحقیق (آمار استنباطی) 69

4-3- آزمون فرضیه‌های تحقیق 75

1-3-4- فرضیه شماره یک 75

2-3-4- فرضیه شماره دو 76

3-3-4- فرضیه شماره سه 76

4-3-4- فرضیه شماره چهار 77

فصل 5- خلاصه، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات 78

5-1- خلاصه 79

5-2- تحلیل نقاط قوت و ضعف باشگاه های فوتبال 81

5-3-میزان همبستگی 82

5-4- بحث و نتیجه‌گیری 83

5-5- یشنهادات برخاسته از تحقیق 86

5-6- پیشنهادات برای محققین آینده 86

 


فهرست شکل‌ها

عنوان............................................. صفحه

شکل (2-1): شمای كلی مدل 25

شکل (2-2) : نمایی از مفاهیم بنیادین تعالی EFQM 30

شکل (2-3) : نمایی از ساختار مدل تعالی سازمانی EFQM 31

شکل (2-4) : نمایی از وزن معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 32

شکل (2-5) : چرخه رادار 36

شکل (4-1) : میزان سن کارکنان باشگاه های فوتبال 56

شکل (4-2) : میزان سابقه فعالیت کارکنان باشگاه های فوتبال 56

شکل (4-3) : میزان تحصیلات کارکنان 57

شکل (4-4) : رشته تحصیلی کارکنان 58

شکل (4-5( : میزان تحصیلات مدیران 59

شکل (4-6) : رشته تحصیلی مدیران 60

شکل (4-7) : نمودار رتبه کسب شده توسط باشگاه های فوتبال (عناصر مربوط به توانمندسازها) 64

شکل (4-8) : نمودار رتبه‌ باشگاه های فوتبال در حیطه توانمندسازها 65

شکل (4-9) : نمودار رتبه کسب شده توسط باشگاه های فوتبال (عناصر مربوط به نتایج سازمانی) 66

شکل (4-10( : نمودار رتبه باشگاه های فوتبال در نتایج سازمانی 67

شکل (4-11) : نمودار امتیازات مربوط به تعالی سازمانی در باشگاه های فوتبال 68


فهرست جدول‌‌ها

عنوان............................................. صفحه

جدول (3-1) : تعداد اعضای جامعه آماری به تفکیک باشگاه های فوتبال 49

جدول (3-2) : ضریب پایایی عناصر پرسشنامه تعالی سازمانی 52

جدول (4-1) :میانگین و انحراف معیار بین سن و سابقه فعالیت کارکنان 55

جدول (4-2) : توزیع فراوانی کارکنان بر اساس میزان تحصیلات 57

جدول (4-3) : توزیع فراوانی کارکنان بر اساس رشته تحصیلی 58

جدول (4-4) : توزیع فراوانی مدیران بر اساس میزان تحصیلات 59

جدول (4-5) : توزیع فراوانی مدیران بر اساس رشته تحصیلی 59

جدول (4-6) : فراوانی پاسخ به گزینه‌های مربوط به عناصر توانمندساز در مدل تعالی سازمانی 60

جدول (4-7) فراوانی پاسخ به گزینه‌های مربوط به عناصرنتایج سازمانی در مدل تعالی سازمانی 62

جدول (4-8) : امتیاز باشگاه های فوتبال (توانمندسازها) 63

جدول (4-9) : امتیاز باشگاه های فوتبال ( نتایج) 66

جدول (4-10) : امتیازات تعالی سازمانی 68

جدول (4-11) : نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف 69

جدول (4-12) : ماتریس همبستگی بین عناصر مدل تعالی سازمانی EFQM 71

جدول (4-13) : نتایج آزمون فرضیه یک 75

جدول (4-14) : نتایج آزمون فرضیه دو 76

جدول (4-15) : نتایج آزمون فرضیه سه 76

جدول (4-16) : نتایج آزمون فرضیه چهار 77

فرمت word فهرست مطالب عنوان............................................. صفحه فصل1- طرح تحقیق 2 1-1- مقدمه 2 2-1- بیان مسئله و سؤالهای اصلی تحقیق 3 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4 1-4- اهداف پژوهش 6 1-4-1- هدف کلی 6 1-4-2- اهداف ویژه 6 5-1- فرضیه ‌های پژوهش 6 1-6- روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات 7 1-7- محدودیت های تحقیق 7 1-7-1- محدوده های در کنترل محقق 7 2-7-1- محدودیت &zw ...

تهران کارآفرین را بخاطر بسپارید newtk.ir ،  tkweb.ir ، در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت و دانلود نمایید برای خرید تلفنی با شماره ی ٠٩٠١٠٥٩٣٦٠٧ تماس بگیرید.

هر فایلی با هر موضوعی یا آرشیو کاملی از پایان نامه های رشته ی خود را از تهران کارآفرین بخواهید.

می توانید با ارسال یک مقاله لاتین به همراه ترجمه ، 3 پایان نامه ی دلخواهتان را رایگان دریافت کنید: greenagahi@yahoo.com 

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word در فایلی که دانلود می کنید.